DISCLAIMER 

De informatie en het aanbod op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
So.life Club/Esther Ten Hove is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie en het aanbod op deze website. Aan de inhoud van deze website en aan de producten en diensten van So.life Club/Esther ten Hove, kunnen, behoudens voor zover dwingend anders voortvloeit uit een tussen u en So.life Club/Esther ten Hove gesloten overeenkomst, op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
– So.life Club /Esther ten Hove beoordeelt niet of een online programma in een individueel geval wel of niet de juiste is.
– So.life Club /Esther ten Hove geeft geen medisch advies.
– De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
– Bij lichamelijke of psychische klachten en bij medische zorgvragen, adviseren we om een ter zake kundig arts te raadplegen.
– Stoppen met medicatie of medische behandeling dient altijd te gebeuren onder begeleiding van een arts.
– So.life Club /Esther ten Hove adviseert deelnemers hun huisarts op de hoogte te brengen van hun patroon rondom alcohol en veranderingen hiervan. 

ALGEMENE VOORWAARDEN So.life Club

ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. So,life Club:  de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Herentalsstraat 82, 1066NL te Amsterdam
  2. Deelnemer: eenieder met wie So.life Club een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Overeenkomst: iedere tussen So.life Club en een Deelnemer, middels inschrijving van die Deelnemer op de Website, tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de Deelnemer voor bepaalde tijd middels de Website toegang heeft tot het Programma.
  4. Website: de website van So.life Club waarop de Overeenkomst wordt gesloten en door middel waarvan het Programma voor de Deelnemer toegankelijk is
  5. Content: de dagelijks gedurende de looptijd van de Overeenkomst door So.life Club aan het Programma toe te voegen elementen, zoals video’s, audio, blogs, interviews, oefeningen en dergelijke ter informatie, inspiratie en hulp bij het (tijdelijk of blijvend) stoppen met het consumeren van alcohol.
  6. Programma: De 40-dagen challenge of de Club dan wel andersoortig programma van So.life Club zoals deze in het kader van de Overeenkomst aan de Deelnemer wordt aangeboden.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Deelnemer gericht aanbod van So.life Club en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
  2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden middels de Website aan de Deelnemer beschikbaar gesteld zodat de Deelnemer deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op zijn apparaat.
  3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het vernietigde c.q. nietige beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het aanbod van So,life Club om een Overeenkomst aan te gaan, is vrijblijvend. So,life Club is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Deelnemer te sluiten en kan haar aanbod nog herroepen tot meteen na aanvaarding daarvan door de Deelnemer.
  Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van So,life Club, binden haar niet.
  3. De Deelnemer dient alle bij totstandbrenging van de Overeenkomst gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. So,life Club is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  4. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Deelnemer het aanbod van So,life Club op de daartoe middels de Website aangewezen wijze heeft aanvaard en de Deelnemer heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld, waaronder mede begrepen de voldoening van de voor het Programma geldende betaling. Sober in Life zal de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Deelnemer bevestigen.


ARTIKEL 4. | HET PROGRAMMA EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst krijgt de Deelnemer gedurende de uitdrukkelijk overeengekomen looptijd van het Programma, middels zijn account op de Website, iedere dag toegang tot nieuwe Content. Het aanbod van So,life Club geeft een zo goed mogelijke indruk van de verdere inhoud van het Programma.
  2. De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van de door So,life Club aan de Deelnemer verstrekte informatie.
  3. De Website en de Content is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de Website door So,life Club aan de Deelnemer in gebruik is gegeven. Op alle aan de Deelnemer beschikbaar gestelde Content in verband met het Programma rust het intellectuele eigendomsrecht van So,life Club. Delen van deze Content met derden of het mogelijk maken daarvan door de Deelnemer is onrechtmatig en kan leiden tot een schadevergoedingsvordering jegens de Deelnemer.
  5. So,life Club verzamelt en/of vervaardigt de Content die zij in het kader van het Programma beschikbaar stelt van de Deelnemer, naar beste inzicht en vermogen. So,life Club verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. So,life Club staat nimmer in voor het behalen van de resultaten die de Deelnemer met het volgen van een Programma beoogt te behalen.
  6. Het is de Deelnemer niet toegestaan om de Website op enigerlei wijze te (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
  7. Het is de Deelnemer niet toegestaan om de Website of de servers of netwerken waarvan So,life Club voor de exploitatie van de Website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
  8. So,life Club is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn, indien de Deelnemer een inbreuk maakt op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, tenzij de inbreuk, gelet op alle omstandigheden van het geval, ontbinding van de Overeenkomst met haar gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigt.


ARTIKEL 5. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen looptijd van het Programma, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Na verstrijken van deze duur eindigt de Overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging is vereist. De Deelnemer kan de Overeenkomst uitsluitend uitdrukkelijk verlengen door opnieuw een Overeenkomst aan te gaan.
  2. Tussentijdse annulering van de Overeenkomst is, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, niet mogelijk, althans in zodanig geval maakt de Deelnemer nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen betalingen.


ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. De Deelnemer is gerechtigd de Overeenkomst gedurende 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
  2. De Deelnemer kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of middels het daartoe door Sober in Life aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij So,life Club. Zodra So,life Club in kennis is gesteld van het voornemen van de Deelnemer om de Overeenkomst te ontbinden, zal So,life Club de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
  3. Gebruik van het Programma door de Deelnemer, gedurende de termijn van 14 dagen als bedoeld in lid 1, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Deelnemer.
  4. Indien de Deelnemer gebruik maakt van zijn recht van ontbinding na zijn verzoek overeenkomstig het vorige lid, dan is de Deelnemer So,life Club een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het Programma waarvan de Deelnemer gebruik heeft gemaakt, althans heeft kunnen maken, tot het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige prijs voor het Programma. Het evenredige bedrag dat de Deelnemer aan So,life Club is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd. 5. So,life Club zal de reeds van de Deelnemer ontvangen betaling, minus het bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Deelnemer terugbetalen, waarbij dezelfde betaalmethode wordt gebruikt als waarmee de Deelnemer de betaling aan So,life Club heeft voldaan.


ARTIKEL 7. | BETALINGEN

 1. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door So,life Club aangegeven wijze.
  2. Tenzij uitdrukkelijk betaling in termijnen is overeengekomen, dient betaling van de volledige voor het Programma geldende prijs bij totstandkoming van de Overeenkomst te geschieden.
  4. Sober in Life is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Deelnemer alle reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens So,life Club is nagekomen.
  5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Deelnemer van rechtswege in en is de Deelnemer over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. In geval van betalingsverzuim van de Deelnemer is So,life Club gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de toegang voor de Deelnemer tot het Programma aldus onmiddellijk te blokkeren totdat de openstaande betaling volledig is voldaan. De looptijd van het Programma wordt in geval van opschorting als hier bedoeld niet naar evenredigheid verlengd.
  6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Deelnemer verschuldigde bedragen, komen conform het bepaalde in de Wet Incassokosten voor de rekening van de Deelnemer.
  8. In geval van betalingsverzuim van de Deelnemer zal So,life Club de Deelnemer om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Deelnemer tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.


ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Gebruik van het Programma en de Content geschiedt op eigen risico van de Deelnemer; het is aan de Deelnemer om te bepalen of de Content voor zijn specifieke geval geschikt is. So,life Club is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met de wijze waarop de Deelnemer de Content interpreteert en gebruikt.
  2. So,life Club n spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van de Website en daarmee het Programma te optimaliseren. Echter kan So,life Club niet garanderen dat het aanbod voortdurend beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de Website en aldus het Programma steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van So,life Club ter zake is uitgesloten.
  3. So,life Club is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen letselschade en andere immateriele schade. So,life Club is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Deelnemer slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van So,life Club in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor het aanbieden van het Programma en de Content vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van So,life Club aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sober in Life toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 4. De aansprakelijkheid van So,life Club is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van So,life Club betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van So,life Club nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van So,life Club dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van So,life Club, zal de Deelnemer So,life Club vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door So,life Club.


ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. So,life Club is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
  2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van So,life Club uit de Overeenkomst opgeschort. Indien nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. Indien de Overeenkomst ten gevolge van overmacht wordt ontbonden en So,life Club bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Sober in Life gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
  4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, komt schade als gevolg van overmacht nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Op alle door So,life Club aan de Deelnemer beschikbaar gestelde Content, op het Programma als zodanig, de Website en onderdelen daarvan, alsook op de door Sober in Life gehanteerde werkwijzen en methoden, rust het intellectuele eigendomsrecht van So,life Club, dan wel haar licentiegevers. Het is de Deelnemer verboden deze materialen en werkwijzen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen, te (doen) openbaren of op enige andere wijze te gebruiken dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de Website voortvloeit.
  2. Indien de Deelnemer in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, is hij gehouden de schade die So,life Club dientengevolge lijdt, te vergoeden.


ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. De aan de Deelnemer uit de Overeenkomst toekomende rechten zijn nimmer overdraagbaar aan derden.
  2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Voor klachten over het gebruik van de Website en in verband met de Overeenkomst als zodanig, kan de wederpartij contact opnemen met So,life Club. Klachten van de wederpartij over Sober in Life dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per email te worden ingediend.
  4. Bij So,life Club ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  5. Indien een klacht van een Deelnemer over So,life Club niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Deelnemer het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).